Tussenkomst Bart Breugelmans

Voorzitter, Burgemeester, dames & heren schepenen, collega raadsleden, dank om me het woord te geven. Ik richt me vanavond niet enkel tot u, maar meer in het bijzonder tot het talrijjk opgekomen publiek, de bezorgde inwoners van onze gemeente, de talrijke vrijwilligers vanuit onze verenigingen en –last but not least- het betrokken personeel.

Sta me toe te starten met een citaat :

Met dit MJP is het niet zozeer de vraag of we met de gemeente in financiële problemen zullen komen, maar wanneer.

Dit is geen citaat van een groot filosoof of staatsman dat ik wens te gebruiken of misbruiken, maar het is de laatste zin die ik 6 jaar geleden uitsprak bij de bespreking van het vorige meerjarenplan. In alle stilte heb ik de voorbije 6 jaar gehoopt dat ik het toen niet bij het rechte einde zou hebben, maar spijtig genoeg.... 

Vandaag ligt er opnieuw een MJP voor, opnieuw volgens de meerderheid zeer uitdagend MJP, dat garant moet staan voor een zuinig, verantwoordelijk en vooruitziend beleid voor de komende jaren. "Een zuinig beleid?", daar kan ik nog inkomen. Als we zien dat de cash positie van de gemeente de voorbije legislatuur daalde naar nog een schamele 2 mio €, dan heb je inderdaad uw centen allemaal reeds uitgegeven en heb je geen andere keuze meer dan zuiniger te zijn de komende periode.

De voorbije legislatuur heeft zich gekenmerkt door een "en-en politiek". Het bestuur heeft ervoor gekozen om bv en HTL, en bioklas en  het VTC -stuk voor stuk zeer grote en dure projecten- te realiseren. Zonder verder enige interne analyse te maken of maatregelen te nemen. 

Inderdaad, er is een PPS-factuur te betalen, die jaarlijks best wel wat kost. De vraag is : wat staat daar tegenover? De PPS-constructie is in 2011 zeer weloverwogen aangegaan om verschillende redenen.

  • We kunnen zo via de AGB BTW recuperen;
  • Er is toen reeds een beperkte personeelsoefening gemaakt, waardoor het onderhoud en de poets van deze gebouwen toen reeds uit handen werden gegeven; na overleg én met akkoord van het personeel
  • Een lening toen veel duurder was: voor een lening op 27 jaar zat je op dat moment nog rond de 5% en was er stijging op de rentemarkten.
  • Er is ook een return : brasseria én er waren returns voorzien, die u vandaag nog niet heeft gebruikt of die u niet zal gebruiken. De KMO grond aan Kattenbroek achter de gemeentehallen, waar u nu een parking van wenst te maken. De duurste parking van het land zal binnenkort in Edegem liggen.

Is met andere woorden de PPS goedkoop? Neen, maar de alternatieven op dat moment waren alvast duurder geweest en hadden ons op geen enkele wijze iets return kunnen brengen.

 Als verantwoording voor dit MJP verwijst u dikwijls naar uw benchmarking met de Belfiuscluster. Dit is een groep van Vlaamse gemeenten met een profiel vergelijkbaar aan dat van Edegem. Indien we effectief graag benchmarken, is dit inderdaad een degelijke graadmeter. Ik ben de voorbije dagen zelf eens gaan grasduinen op de betrokken website en kwam tot enkele merkwaardige vaststellingen.

  •  Edegem heeft in 2018 8,7 VTE medewerkers per 1000 inwoners. De Belfiuscluster van Edegem zit aan 13 VTE per 1000 inwoners. Hoezo te veel personeel?
  •  Edegem heeft volgens de gegevens van 2018 een schuld van 800€ per inwoner, de Belfiuscluster zit in dezelfde periode aan meer dan 1300€ per inwoner. Hoezo dramatische historische schuld?

 Ondanks deze meer genuanceerdere cijfers is het duidelijk dat u niet bereid bent uw plannen te herbekijken. U blijft halstarrig volhouden aan uw dogma dat belastingen niet verhoogd worden. Hoewel, bij de volgende punten op de agenda, de retributies, worden ongeveer 1/3e verhoogd, sommigen zelfs met meer dan 60%.

U houdt ook vol dat het afstoten van dienstverlening, of de schaalvergroting via andere gemeenten, enkel maar voordelen heeft. Het verleden heeft het tegendeel reeds bewezen. Denken we  maar aan de liberalisering van de energiemarkt, de meerkost van intergemeentelijke politie- en brandweersamenwerking of de meerkost van het OCMW sinds de zogenaamde verbeterde samenwerking. Allemaal zaken waar u overigens zelf ook naar verwijst.

 En laten we eerlijk zijn, privatisering of uitbesteden van dienstverlening zal 2 zaken tot gevolg hebben. Ten eerste zal de prijs voor iedere gebruiker stijgen.  De nieuwe eigenaar/uitbater zal- terecht vanuit zijn standpunt- enkel bezig zijn met het creëren van voldoende winst. Winst voor zichzelf en voor zijn bedrijf. Op zich niets mis mee, alleen hebben we allen, als gemeentebestuur, een rol te vervullen die dat juist overstijgt. Ik herhaal mijn woorden van vorige maand :

Een gemeente is geen beursgenoteerd bedrijf. We hebben als bestuur een sociale functie te vervullen naar inwoners, bedrijven, verenigingen én personeel.

 Ten tweede zal de dienstverlening verminderen. Uw (semi-) privé partner zal  u niet op de hoogte houden van sociale of medische problemen bij zijn cliënteel. Hooguit van financiële problemen als hij niet betaald wordt. Als de voorwaarden die u probeert op te leggen te zwaar blijken, dan zal dat opgelost worden. Zoals bij de poetsdienst van de het OCMW. Twee faillissementen op korte tijd en alle mooie beloftes ten spijt : de garanties van de eerste uren zijn ondertussen al lang niet meer van kracht. U wil een regierol behouden, maar om een regierol te kunnen opnemen, moet je weten wat er gebeurd op de werkvloer. Je hebt dan contacten nodig, formeel en informeel, met de mensen op on-the-spot. Die voelsprieten zal niet meer hebben.

 Dit brengt mij bij het volgende punt : het personeel – de basis, de voelsprieten -  van de gemeente. Het is eigenlijk gewoon schandalig wat hier gebeurd. Op basis van discutabele cijfers en een zuiver partijgebonden dogma (nl. we gaan geen belastingen verhogen) wordt 44% van ons gemeentepersoneel op straat gezet. Het wordt dan nog eens des te pijnlijker als we zien dat er geen plan B is. Zoals eerder reeds enkele keren door u gezegd, burgemeester, u gaat hier mee door en hebt er alle vertrouwen in dat u goede deals zal kunnen sluiten voor uw personeel. Als we dan meer details vragen, krijgen we ze niet. “Geen voorafname op onderhandelingen”. U heeft er anders geen probleem mee om sinds woensdag de pers te overstelpen met de ene na de andere voorafname. Terecht of onterecht. 

Uiteindelijk zal de rekening van dit MJP in eerste instantie betaald worden door het personeel. Andere baas, andere wetten. Ze zullen het moeten doen met minder loon en met minder goede randvoorwaarden. Maar daarnaast zullen ook de verenigingen, de buurt- en straatfeesten en de inwoners de kosten van dit MJP voelen.

De uitbesteding zal hoe dan ook leiden tot een prijsverhoging. Deze zal uiteraard ook doorgerekend worden. Wat u doet is een individualisering van de kosten. De dienstverlening zal op het einde van de rit enkel nog haalbaar zijn voor diegene die het kan betalen. Daar willen wij niet aan mee werken.

Bart Breugelmans,
Namens de CD&V fractie

Tussenkomst Adrian De Weerdt

Beste burgemeester en schepenen,
Er wordt veel verwezen naar "het verleden" als reden voor de huidige besparingen...
Maar jullie staan nu al 7 jaar aan het roer van deze gemeente. En jullie hebben decennialang mee in de cockpit gezeten. Het is tijd om in eigen boezem te kijken. In 2012 waren er grote cashreserves en activa ter beschikking. Waar zijn die allemaal naartoe?
De schuld wordt onder meer gestoken op de aankoop van kasteeldomein HTL. Zijn jullie dan tégen de openstelling voor het publiek van dit prachtig park? Iedereen wist dat deze aankoop weegt op de financiën en een zuinig beleid noodzaakt. Waarom gaven en geven jullie dan miljoenen uit aan een prestigeproject als het VTC? Een gemeente besturen is NIET gelijk aan het besturen van een bedrijf. Het besparingsverhaal is een duidelijke ideologische keuze. De keuze voor het individisualiseren van de kost. En dat zal niet in onze naam zijn.

Adrian De Weerdt,

Namens de CD&V fractie

Besparingen In Edegem in beeld