Veel Vlamingen voelen de financiële impact van het corona-virus. Zeker ook zo in Edegem. Voor de meest kwetsbaren kan dit leiden tot schrijnende situaties. De Vlaamse Regering,  waar CD&V deel van uitmaakt, wil deze groep extra ondersteunen. Ze trekt daarvoor 45 miljoen euro uit. Deze wordt gebruikt voor een Covid-19-toeslag voor kinderen, middelen voor lokale armoedebestrijding en een lokaal consumptiekrediet voor kwetsbare doelgroepen. 

Het OCMW in Edegem meldt een belangrijke toename van het aantal hulpaanvragen. Bovendien zijn een aantal prijzen voor onder meer consumentengoederen de voorbije weken substantieel gestegen of waren de goedkoopste opties niet meer beschikbaar. Dat betekent wel dat wie moet rondkomen van een vervangingsinkomen zoals een leefloon of invaliditeitsuitkering, het nu vaak extra moeilijk heeft. 

Via de Vlaamse overheid worden er voor de lokale besturen extra financiële middelen vrijgemaakt.

Wat betekent dit nu concreet voor Edegem?

  1. 40 098 voor armoedebestrijding via het gemeentebestuur van Edegem.
    Lokale besturen zijn het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. Ook in deze coronacrisis is nogmaals gebleken welke cruciale rol de lokale besturen opnemen op tal van domeinen. Zij zijn dikwijls het best op de hoogte van de maatschappelijke noden van de inwoners en kunnen via de OCMW’s (gerichte) ondersteuning en begeleiding bieden.
    Een algemene subsidie wordt toegekend aan de lokale besturen en de VGC om hen financieel te versterken om de uitdagingen ten gevolge van COVID-19 op het vlak van lokale armoedebestrijding aan te gaan. Het gaat over een totaalbudget van 15 miljoen euro voor Vlaanderen en Brussel. De verdeling gebeurt op basis van de inwonersaantallen en kwetsbaarheidsindicatoren.
  2. 37 987 voor consumptiebudget kwetsbare doelgroepen.
    De Vlaamse Regering trekt éénmalig 15 miljoen euro uit voor de ondersteuning van een lokaal bestaand of nieuw vouchersysteem waarbij kwetsbare huishoudens extra bereikt kunnen worden. We zullen een tijdelijk consumptiebudget toekennen via de lokale besturen, om tijdelijke extra financiële ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Zo versterken we de koopkracht van kwetsbare huishoudens. Daarnaast ondersteunen we de lokale economie die ook zeer sterk is getroffen via een krachtige impuls om zo ook voor de nodige zuurstof te zorgen.

Deze laatste maatregel is 100% in lijn met ons eerder voorstel om E-bons te verdelen onder de mensen die het hards getroffen worden tijdens de crisis. Dit voorstel werd van tafel geveegd door de meerderheid in de gemeenteraad van mei. Hopelijk kan dit extra  Vlaams budget nu wel gebruikt worden om ons eerder voorstel door te voeren.  We volgen dit uiteraard verder op!

 

  • Armoede